CHI BỘ KHOA NÔNG NGHIỆP SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÍ 3/2023 “Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/CBKNN của Chi bộ Khoa Nông nghiệp ngày 25/01/2023 về thực hiện chuyên đề năm 2023 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 07/11/2023, tại Phòng 11, Cơ sở 1 Trường Đại học Bạc Liêu. Chi bộ Khoa Nông nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 17 đồng chí đảng viên tham dự.  Chuyên đề sinh hoạt được đồng chí  Dương Hải Toàn đại diện đảng viên Bộ môn Thủy sản chuẩn bị và trình bày với chủ đề “Ý chí tự lực, tự cường theo tư tưởng hồ chí minh”.

                               Đồng chí Dương Hải Toàn trình bày chuyên đề tại buổi sinh hoạt chi bộ

  Hình toàn cảnh buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề quí 3/2023

 Qua chuyên đề cho thấy:

  1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

* Tự lực tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài

* Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

* Tự lực, tự cường là sự chủ động trong chuẩn bị mọi điều kiện của cách mạng

* Ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân.

2. Một số vấn đề về học tập, rèn luyện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

3. Học tập, rèn luyện tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường ở gia đoạn hiện nay:

      Một là, ý chí, khát vọng vươn lên trong nhận thức, gương mẫu, trách nhiệm, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức đội ngũ giảng viên.

     Hai là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn.

    Ba là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao chất lượng chuyên môn.

   Bốn là, tự lực, tự cường qua việc học tập nâng cao tri thức và kỹ năng, nghiệp vụ giảng viên.

   Năm là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao trách nhiệm, tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

   Đồng chí Nguyễn Thị Kiều – Bí thư chi bộ phân tích, thảo luận một số nội dung để chi bộ cùng trao đổi học tập

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề các đảng viên đã phân tích, trao đổi thảo luận sôi nổi, nêu ra nhận thức của mỗi cá nhân đối với chuyên đề và ý nghĩa ảnh hưởng của chuyên đề đối với bản thân; từ đó rút ra những nội dung cần phải học tập từ chuyên đề nhằm ứng dụng phát triển hoàn thiện bản thân, tập thể Khoa, Trường. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng chuyên đề và phân tích kết luận một số nội dung đảng viên cần học tập để góp phần xây dựng Chi bộ Khoa Nông nghiệp phát triển trong sạch vững mạnh trong giai đoạn mới.

                                                                                                                                                 Tin: Nguyễn Thị Bích Vân

                                                                                                                                                Ảnh: Trần Thị Bích Như

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*