Bộ môn CNTY

I. Chức năng – nhiệm vụ

Giảng dạy và nghiên cứu trên lĩnh vực Chăn nuôi, thú y. Đáp ứng nhu cầu giảng dạy chuyên môn của Khoa Nông nghiệp.

II. Tổ chức

Bộ môn có 05 cán bộ giảng dạy; trong đó có 01 ThS.NCS chuyên ngành chăn nuôi; 02 thạc sĩ chuyên ngành chăn nuôi và 02 thạc sĩ chuyên ngành Thú y .

III. Đào tạo

Bộ môn Chăn nuôi thú y đào tạo Chuyên ngành chăn nuôi

* Liên hệ:

  ThS. Nguyễn Thanh Thư        – Chức vụ: Trưởng Bộ môn    – ĐT: 0919.464.580       – Email: ntthu@blu.edu.vn

–  ThS. Nguyễn Tiến Sĩ              – Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn   ĐT: 0907.900.435     – Email: ntsi@blu.edu.vn

Danh sách cán bộ Bộ môn Chăn nuôi – Thú y

TT Họ và tên Địa chỉ mail Chuyên môn chính
1 Nguyễn Thanh Thư ntthu@blu.edu.vn ThS. Thú y
2 Nguyễn Tiến Sĩ ntsi@blu.edu.vn ThS. Thú y
3 Trần Hồng Định thdinh@blu.edu.vn ThS.NCS Chăn nuôi
4 Hồ Thúy Hằng hthang@blu.edu.vn ThS. Chăn nuôi
5 Mai Thị Ngọc Hương mtnhuong@blu.edu.vn ThS. Chăn nuôi