Bộ môn KHCT & PTNT

I. Chức năng – nhiệm vụ 

Giảng dạy và nghiên cứu trên lĩnh vực khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, kinh tế nông nghiệp, khoa học môi trường. Đáp ứng nhu cầu giảng dạy chuyên môn của Khoa Nông nghiệp.

II. Tổ chức

Bộ môn có 11 cán bộ giảng dạy; trong đó có 02 Tiến sĩ; 04 Nghiên cứu sinh, 05 thạc sĩ.

III. Đào tạo

Bộ môn Khoa học cây trồng và phát triển nông thôn hiện phụ trách 02 Chuyên ngành đào tạo gồm Bảo vệ thực vật và khoa học môi trường.

IV. Cơ sở vật chất

Hiện nay Bộ môn Khoa học cây trồng và phát triển nông thôn phụ trách quản lý gồm: Trại thực nghiệm, khu sản xuất, phòng Lab, phòng thực hành cây trồng.

* Liên hệ:

Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tuấn  – Chức vụ: Trưởng Bộ môn. – ĐT: 0915.88 68 77    – Email: nvtuan@blu.edu.vn

– Họ tên: ThS.Đặng Nguyệt Quế – Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn – ĐT: 0989. 67 96 96  – Email: dnque@blu.edu.vn

Danh sách cán bộ Bộ môn Khoa học cây trồng và PTNT – Lý lịch trích ngang GV 

TT Họ và tên Địa chỉ mail Chuyên môn chính
1 Nguyễn Văn Tuấn nvtuan@blu.edu.vn Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp
2 Đặng Nguyệt Quế dnque@blu.edu.vn Thạc sĩ Khoa học cây trồng
3 Phạm Thị Thắm pttham@blu.edu.vn Thạc sĩ Bảo vệ thực vật
4 Mai Như Phương mnphuong@blu.edu.vn Thạc sĩ Bảo vệ thực vật
5 Dương Thị Bích Huyền dtbhuyen@blu.edu.vn Thạc sĩ Khoa học đất
6 Phạm Giang Nam pgnam@blu.edu.vn Thạc sĩ Khoa học môi trường
7 Lâm Quốc Huy lqhuy@blu.edu.vn Thạc sĩ Công nghệ Môi trường
8 Trần Ngọc Hạnh tnhanh@blu.edu.vn Thạc sĩ Công nghệ môi trường
9 Lê Văn Mười lvmuoi@blu.edu.vn Thạc sĩ Khoa học môi trường
10 Trần Thị Mil ttmil@blu.edu.vn Thạc sĩ Khoa học cậy trồng