Chương trình đào tạo đại học

  1. Bộ môn Nuôi trồng Thuỷ sản
  2. Bộ môn Khoa học Cây trồng
  3. Bộ môn Chăn nuôi Thú y