Chương trình đào tạo đại học

  1. Nuôi trồng thuỷ sản
  2. Bảo vệ thực vật
  3. Chăn nuôi 
  4. Khoa học môi trường
  5. Công nghệ sinh học
  6. Khoa học cây trồng