Lịch thi học phần

** Lịch thi học phần học kỳ phụ năm học 2020-2021: Hình thức trực tuyến (new):

      1. Lịch thi kết thúc học phần trực tuyến học kỳ phụ, năm học 2020-2021

      2. Kế hoạch thi kết thúc học phần lần 2 (Thi trực tuyến) học kỳ II, năm học 2020 -2021

      3. Danh sách cán bộ coi thi, chấm thi kết thúc học phần trực tuyến học kỳ phụ, năm học 2020-2021 (Từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2021)