Nhân Sự Khoa Nông Nghiệp

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. NGUYỄN THỊ KIỀU
Chức vụ: Trưởng khoa
Học vị: Tiến sĩ Khoa học cây trồng
Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0939752474
Email: ntkieu@blu.edu.vn
TS. NGUYỄN VĂN TUẤN
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Học vị: Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp
Lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0915.886.877
Email: nvtuan@blu.edu.vn