Thời Khóa Biểu

TKB Tuần 42

TKB Tuan 40

TKB Tuan 39 (Mới)

Tuần 38 (Mới)

Tuần 37

TKB tuần 36 (mới –Học online)

TKB Tuan 36 (điều chỉnh )

TKB Tuan 33

TKB Tuan 32

TKB Tuan 31

TKB Tuan 30 HC

Thông báo (Về việc cho sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19) mới
TKB Tuan 28

TKB Tuan 27 (Thong bao)

TKB Tuan 26

TKB Tuan 23

https://khoann.blu.edu.vn/tkb-tuan-22-2

TKB Tuan 21 moi

TKB Tuan 20

TKB Tuan 19 HC

TKB Tuan 18

TKB Tuần 17

TKB Tuan 16

TKB Tuan 15

TKB Tuan 14

TKB Tuan 13

TKB Tuan 12

TKB Tuan 11

TKB Tuan 10

TKB tuần 9

TKB tuần 8

TKB tuần 7

TKB Tuan 06

TKB Tuan 05

TKB Tuan 04

Tuần 03

TKB Tuan 02

TKB Tuan 01 Moi